Đầu Tư Chứng Khoán

Chia sẻ những kiến thức tự học đầu tư chứng khoán, tin tức thị trường, các case study & trải nghiệm, quan điểm của bản thân trong hoạt động mua/bán cổ phiếu.

Chanel Youtube - Đăng kí Tại đây